IDS Ljubljana: svetniški klub ZL proti predlogu proračuna MOL za 2015/16

MESTNA HISA

 

Svetniki Svetniškega kluba Združena levica (DSD, IDS, TRS) ne podpiramo predlogov Odlokov o proračunu MOL za leto 2015 in 2016, ki bosta obravnavana na seji Mestnega sveta MOL v ponedeljek, 23. 3. 2015.

Združena levica podpira socialno in razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2015/2016 ni tak, zato ga, na žalost, ne moremo podpreti. Prioritete Združene levice so: zdravje, dostojno življenje in razvoj, tako razvoj vsakega posameznika kot razvoj družbe in mesta.

Županu smo predlagali postopno uvajanje participatornega proračuna, za kar ni bilo posluha. Gre za večje soodločanje občanov pri porabi javnih sredstev. Občani bi imeli možnost, da predlagajo in soodločajo o projektih, za katere menijo, da so potrebni v njihovi četrtni skupnosti.

Z upanjem na posluh smo že pri osnutku proračuna predlagali številne ukrepe za ureditev zdravstva in sociale v Ljubljani, kar ni bilo upoštevano. Gre za ureditev problematike zobozdravstva oz. širitev mreže za zobozdravstveno dejavnost v Ljubljani, več javnih kuhinj, odpravo energetske revščine – zaradi ekonomske in finančne krize, naraščajočih cen energentov in nizkih dohodkov občanov postaja v Ljubljani, poleg splošne revščine, vedno bolj aktualna tudi energetska revščina, ko si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev – ogrevanja sanitarne vode, razsvetljave ipd. po sprejemljivi ceni. Predlagali smo, da MOL ustanovi delovno skupino, ki bi proučila ukrepe za zmanjšanje energetske revščine in jih do predloga proračuna umestila v proračun: zagotavljanje energije po sprejemljivih cenah (Energetika Ljubljana: plin, toplotno ogrevanje), prek razpisov za sofinanciranje bi spodbujali uporabo trajnostnih in obnovljivih virov energije…

Zavzemamo se za umestitev dnevnih centrov za starejše v vse četrtne skupnosti. Dnevni centri so zelo dobro sprejeti in starejšim omogočajo samostojnejše in kvalitetnejše bivanje v domačem okolju. Zato smo predlagali, da MOL iz fonda stvarnega premoženja praznih prostorov in zgradb poišče primerne prostore za delovanje dnevnih centrov in poviša sredstva za financiranje programov neprofitnih organizacij, za programe za starejše ter druge programe podpore ter pomoči starejšim za samostojnejše in kvalitetnejše bivanje v domačem okolju.

Predlagali smo zagotovitev dodatnih sredstev za izvajanje programov in širitev centrov za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Centre v okviru JZ Mladi zmaji želimo čimprej umestiti v vsako četrtno skupnost.

Z amandmajem smo predlagali povišanje sredstev za sofinanciranje socialno-varstvenih programov javnih del za težko zaposljive osebe. Občina podpira projekt težje zaposljivih oseb, zato z dodatnim financiranjem omogočamo zaposlitev prek javnih del in s tem višjo socialno varnost večjemu številu nezaposlenih. Nova znanja in delovne izkušnje bodo nezaposlenim povečale zaposlitvene možnosti ter vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže.

Zavzemamo se za trajnostno urejanje prometa in prometne infrastrukture, ključna so naša prizadevanja za hiter in udoben javni promet, za kolesarjem in pešcem prilagojeno infrastrukturo: Predlagali smo, da se ustavi projekt izgradnje garažne hiše pod tržnico na Vodnikovem trgu, ki ni v skladu s trajnostno mobilnostjo v Ljubljani, in sredstva namenijo za razvoj in večjo uporabo mestnega javnega prometa, nakup prevoznih sredstev. Glavni ukrepi za razbremenitev prometa so spodbujanje peš hoje in kolesarjenja ter kakovostnejši in fleksibilnejši javni potniški promet. Izgradnja parkirne hiše v centru mesta pomeni večji pritisk osebnih vozil do mestnega središča ter večjo onesnaženost zraka in okolja (in s tem večjo smrtnost občanov zaradi posledic onesnaženja) ter večjo porabo energentov. S povečanjem postavke za nakup avtobusov želimo izboljšati vozni park javnega potniškega prometa s tehnološko naprednimi in okolju prijaznimi avtobusi oz. mini električnimi vozili.

Z amandmajem smo predlagali povišanje sredstev za zagotovitev in ureditev degradiranih zemljišč za vrtičkarstvo – mestne vrtičke za samooskrbo meščanov in ekološko pridelavo hrane. Občinski prostorski načrt nam dopušča vrtičke tudi v stanovanjskih območjih. Primer dobre prakse so urejena vrtičkarska območja na območju Štepanje vasi in Dravelj. Cilj amandmaja je bil zagotoviti sredstva za ureditev ali najem zemljišč, primernih za ekološko pridelavo hrane in lokalno samooskrbo meščanov. Ekonomske razmere in vedno večja potreba prebivalcev po kakovostni in zdravi hrani so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbe. Vsaka četrtna skupnost bi morala imeti vsaj eno vrtičkarsko območje.

Predlagali smo tudi ustanovitev javnega gradbenega podjetja za adaptacijo in predelavo praznih prostorov MOL v neprofitna stanovanja, kar bi imelo tri pozitivne učinke – povečanje fonda socialnih stanovanj za socialno ranljive skupine občanov, odprtje novih delovnih mest za brezposelne ter nižje stroške gradbenih del, saj so zunanji podizvajalci tovrstnih storitev cenovno manj ugodni. Tudi ta predlog župan ni sprejel.

Združena levica je na sejah delovnih teles mestnega sveta, kakor tudi v dialogu z Listo Zorana Jankoviča, izrazila številne pobude (pomembnejše smo navedli zgoraj), vendar so skoraj vse ostale brez pravega odziva s strani župana in mestne uprave, kar se odslikava tudi v predlaganem proračunu za leti 2015 in 2016. Zato tako zasnovanega proračuna ne moremo v celoti podpreti.

Za svetniški klub,
Nataša Sukič,
mestna svetnica ZL

Deli.