Za gorenjsko progo!

V Levici z amandmaji k proračunoma za leti 2020 in 2021 rešujemo, kar se v parlamentarnemu postopku rešiti da. Ker so ukrepi za trajnostno mobilnost nujni – tako zaradi preprečevanja podnebne krize kot zaradi zagotavljanja blaginje – je med predlaganimi rešitvami tudi posodobitev železnic na Gorenjskem, ki se z našimi amandmaji vrača v proračuna. S ciljem posodobitve proge s sredstvi iz državnega proračuna smo v nekaterih gorenjskih občinah vložili tudi svetniške pobude.

Posodobitev zastarele gorenjske proge od Ljubljane do Jesenic je bila še do nedavnega dejstvo. Med drugim jo predvideva Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa, in sicer najkasneje do leta 2022, glavnina del pa naj bi bila opravljena v letih 2020 in 2021. Razlog, zakaj je posodobitev proge nujna, prav tako navaja resolucija: ureditev postajališč, podvozov, nadvozov in prehodov bi povečala prepustnost, dvignila hitrost potniških in tovornih vlakov, povečala njihovo frekvenco ter udobje potnikov. Ti argumenti še vedno držijo. Kljub temu je posodobitev iz proračunov za 2021 in 2020 kar naenkrat izginila. Čeprav prihaja ravno iz Gorenjske, tega projekta ministrica Alenka Bratušek preprosto ni uvrstila med prioritete. 

Vse že dogovorjeno, čez noč pozabljeno

Da gre za neprijetno presenečenje, priča tudi dejstvo, da so nekatere občine že rezervirale sredstva za izgradnjo priključnih cest do novih in prenovljenih objektov, ki naj bi jih prav tako financirale. Pripravljenost občin na sofinanciranje je razumljiva. Proga je bila zgrajena pred 130 leti, njena zmogljivost presega 90 odstotkov, prehitevalni tiri so prekratki, signalnovarnostne naprave nosijo že štiri križe. Posledično je hitrost na nekaterih odsekih omejena na borih 50 kilometrov na uro, množijo se zamude in okvare. Toliko bolj je zato nerazumljiva odločitev ministrstva, da projekt posodobitve iz proračuna izčrta.

Amandma Levice zagotavlja, da bo prenova gorenjske proge vseeno stekla. V letu 2020 posodobitvi namenja 30 milijonov, v letu 2021 pa 40 milijonov evrov. Skupna teža projekta je 113 milijonov evrov brez DDV; razliko do tega zneska bi pokril proračun za leto 2022. Kot je bilo že dogovorjeno, bi priključne ceste in izvennivojske objekte financirale občine.

Sredstva prerazporejamo iz postavk dokupa oklepnikov 6×6, ograj na meji s Hrvaško, rezerve za predsedovanje Evropski uniji in subvencioniranja zasebnega kapitala. Politike, iz katerih črpamo sredstva, so zgrešene –  celo škodljive – že same po sebi.

Trajnostna mobilnost za trajno blaginjo

Na drugi strani je investicija v kakovostni železniški promet ukrep za trajnostno mobilnost, ki neposredno naslavlja podnebno krizo. Delež emisij CO2 iz cestnega prometa znaša kar 38 odstotkov vseh emisij, iz železniškega pa le en odstotek. A število potnikov Slovenskih železnic je – zaradi njihove podhranjenosti in posledično padajočega standarda –  med 2008 in 2016 padlo za 16 odstotkov. Prenova gorenjske proge bi trend obrnila, potnike preusmerila s cest na tire in obrzdala pritisk na okolje. To je ukrep, na podlagi katerega blaginja državljanov napreduje z roko v roki z odpravo prekomernih obremenitev okolja. Je tudi korak k politični prioriteti, da trajnostna mobilnost v 21. stoletju postane pravica.

Dopolnila k proračunu so na voljo v priloženem pregledu amandmajev Levice.

Za leto 2020

2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (130303)

Pri uporabniku 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se v okviru politike 13 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA v okviru glavnega programa 1303 Železniški promet in infrastruktura poveča podprogram 130303 Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi za 30.000.000 EUR (str. 13 od 33).

Za leto 2021

2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (130303)

Pri uporabniku 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se v okviru politike 13 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA v okviru glavnega programa 1303 Železniški promet in infrastruktura poveča podprogram 130303 Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi za 40.000.000 EUR (str. 14 od 33).

Levica Kranj-Škofja Loka
Levica Radovljica-Bled
Levica Jesenice – Jeseniška alternativa

Deli.