Nevzdržne razmere na Pošti Slovenije

V Levici bomo danes vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, s katero želimo opozoriti na nujnost ureditve delovnih razmer na Pošti Slovenije. Predlagamo, da Vlada kot skupščina Slovenskega državnega holdinga skladno s stavkovnimi zahtevami poskrbi za ustrezne delovne pogoje na Pošti, zagotovi široko dostopno mrežo poštnih poslovalnic in ovrednoti izvajanje univerzalne poštne storitve ter temu ustrezno prilagodi svoje zahteve po dobičku.

Poštarji že več let opozarjajo na nevzdržne delovne razmere

Delavci v Pošti Slovenije so leta 2012 sprejeli krizne ukrepe, ki so znižali plače, dodatke in regres, zmanjšali število dni dopusta, zamrznili napredovanja in znižali premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. Ti ukrepi so v času krize pripomogli k finančni stabilnosti Pošte, a hkrati povzročili hudo poslabšanje delovnih razmer. Ob vsem tem se je število zaposlenih v operativi med letoma 2012 in 2017 znižalo za približno 750. Obseg dela pa se je zaradi zahtev po višji dobičkonosnosti ter posledičnega dodajanja novih storitev povečal.

Delavci na pošti zaradi sprejetih ukrepov vodstva delajo več, v slabih pogojih in za nižje plačilo. Praviloma delajo več kot osem ur dnevno in na letni ravni dosegajo 133 tisoč ur presežka. Bolniška odsotnost za 60 % presega slovensko povprečje, poškodb pri delu je za 30% odstotkov več kot v drugih gospodarskih dejavnostih, vključno z gradbeništvom. Vse to se odraža tudi v naraščanju števila odločb o različnih stopnjah invalidnosti.

Matej T. Vatovec: “Ravno kadrovski primanjkljaji in posledične preobremenitve so pogosto vzrok za povečanje delovnih nesreč, sploh v zimskem času, ko so cestne razmere slabše. Ker mora bit poštna storitev opravljena, ne glede na to, koliko časa to vzame posameznemu poštnemu delavcu, se veča pritisk na zaposlene, ki skušajo v rednem delovnik opraviti povečano delovno obveznost.”

Pošta dosega zahtevane dobičke na plečih izgorelih poštnih delavcev

Pošta Slovenije, ki je v 100 % lasti države, beleži zgledne dobičke. V letu 2017 je pridelala skoraj 9 mio evrov dobička, ki se je lansko leto še povečal. Vse to na račun preobremenjenih in izgorelih poštnih delavcev.

Zahteve po doseganju visoke donosnosti na kapital negativno vplivajo na izvajanje osnovne dejavnosti pošte. Vrstijo se pritiski po zniževanju stroškov dela in vse obsežnejše preusmerjanje v tržno dejavnosti, ki vodijo v nevzdržne delovne pogoje, nizke plače ter bolezni in poškodbe med delavci na eni strani, ter vse slabšo kakovost in dostopnost osnovnih poštnih storitev za prebivalce na drugi.

Pošta naj delavcem zagotovi ustrezne delovne razmere, prebivalcem pa dostopno univerzalno poštno storitev

V Levici v celoti podpiramo stavkovne zahteve sindikatov, od vodstva in države pa zahtevamo, da zaposlene na pošti in kvaliteto njihovega dela postavita pred dobičke. Zato danes vlagamo zahtevo za sklic nujne seje, na kateri si bomo prizadevali, da se poštnim delavcem zagotovi ustrezne delovne razmere in ustrezno plačilo za delo.

Zaradi visokih zahtev po dobičkih Pošta že dalj časa zapira nekatere poslovalnice, predvsem v manjših krajih. S tem se segregacija manjših oziroma odročnejših krajev ter njihovih prebivalcev dodatno poglablja.  Zaradi teh ukrepov so najbolj prizadeti starejši občani, ki so praviloma težje mobilni (bodisi zaradi fizičnih omejitev bodisi zaradi pomanjkanja javnih povezav ali lastnega prevoznega sredstva). V Levici zato zahtevamo, da država kot lastnik in upravljalec Pošte Slovenije zagotovi, da bo slednja opravljala svojo primarno storitev, tako da bo skrbela za potrebe vseh prebivalcev po univerzalnih poštnih storitvah.

Matej T. Vatovec: “Od Vlade kot skupščine SDH zahtevamo, da zaustavi nesmiselne pritiske na Pošto Slovenije po čim večjem donosu na škodo zaposlenih in uporabnikov, svoje prizadevanja pa usmeri v zagotavljanje pogojev za izvajanje temeljne poštne storitve in v zagotavljanje primernih delovnih razmer.”

Deli.