Levica Ljubljana: Zelenic v Šiški ne damo!

V šišenski soseski 6 se napoveduje gradnja štirih vilablokov na zelenicah med stolpnicami in ob OŠ Valentina Vodnika. V Levici nasprotujemo poseganju v enovitost soseske in javne površine ter predlagamo, da Mestna občina Ljubljana zelenice prepozna kot grajeno javno dobro in jih preda v upravljanje prebivalkam in prebivalcem soseske.

MOL se prilagaja interesom zasebnih investitorjev

V Levici že od leta 2019 spremljamo dogajanje v zvezi s problematičnim lastništvom zelenic v šišenski soseski 6. Javne površine med bloki, vključno z zelenicami, so v lasti poslovneža Bojana Gjure, ki jih je pred leti odkupoval od propadlih gradbenih podjetij. Na zelenicah, ki so javne površine, želi graditi zasebne vilabloke. Glede lastništva javnih površin v okolici stolpnic v soseski že leta potekajo sodni postopki.

Mestna občina Ljubljana je dolgo nasprotovala predlogom Gjurovega podjetja Video art za spremembo namembnosti zemljišč v zazidljiva, saj naj bi predlagane gradnje negativno vplivale na kvaliteto bivanja v soseski in bile v nasprotju z urbanističnim merilom varovanja odprtih zelenih površin v stanovanjskih soseskah.

Čeprav se situacija v soseski ni spremenila, pa si je v okviru zadnjih sprememb občinskega prostorskega načrta Mestna občina Ljubljana premislila in dopustila pozidavo zelenic. Šlo naj bi za del poravnave med občino in Gjurovim podjetjem. Takšna odločitev MOL je še en dokaz, da ljubljanska mestna uprava na čelu z županom Zoranom Jankovićem daje prednost interesom zasebnih investitorjev pred interesi prebivalk in prebivalcev mesta.

Zelenice morajo ostati javne!

V Levici smo prepričani, da morajo zelenice ostati javne in na voljo prebivalkam in prebivalcem, saj predstavljajo neprecenljiv del soseske ter imajo pomembno socialno in ekološko vlogo. Gradnja štirih novih zasebnih vilablokov stanovanjske krize v Ljubljani ne bo rešila, temveč bo le znižala kvaliteto bivanja prebivalk in prebivalcev soseske, učencev in učenk OŠ Valentina Vodnika, varovank in varovancev vrtca Hansa Christiana Andersena ter drugih obiskovalk in obiskovalcev območja, tudi uporabnikov in uporabnic Poti ob žici, ki poteka skozi sosesko.

Zaradi navedenih razlogov smo v Svetniškem klubu Levica v Mestnem svetu MOL že pred meseci podali pripombe na predlagane spremembe ter županu MOL in pristojnim zastavili tudi ustno svetniško vprašanje na seji mestnega sveta. Vsi naši pozivi po ohranitvi javnih površin so naleteli na gluha ušesa.

MOL vztraja pri odločitvi za pozidavo javnih površin

Glede na široko nasprotovanje tako prebivalk in prebivalcev šišenske soseske 6, ki so se združili v civilno iniciativo Odbor za ohranitev zelenic v šišenski soseski 6, kot tudi strokovnjakov, ki opozarjajo na arhitekturno in bivanjsko zaključenost soseske, nas preseneča, da je MOL zavrnila vse pripombe na pozidavo.

Glede na končni predlog spremenjenega občinskega prostorskega načrta je bila zavrnjena celo interna pripomba MOL, ki opozarja na dejstvo, da eno od zemljišč, na katerih naj bi zrasel vilablok, potrebujejo za ureditev zunanjih športnih površin ob OŠ Valentina Vodnika. Očitno je torej, da je Mestna občina Ljubljana v iskanju nekakšnega kompromisa pripravljena povoziti celo potrebe vzgojnoizobraževalnih institucij – namesto da bi javni interes postavila na prvo mesto.

Sprejemanje občinskega prostorskega načrta je bilo sicer umaknjeno z dnevnega reda decembrske seje mestnega sveta; skupaj s potrditvijo spremembe namembnosti v šišenski soseski 6 pa naj bi se dokument dokončno sprejemal na naslednji, januarski seji.

Sprememb občinskega prostorskega načrta ne bomo podprli

V Levici izražamo podporo Odboru za ohranitev zelenic v ŠS6 ter vsem prebivalkam in prebivalcem soseske, ki se borijo za ohranitev javnih zelenih površin. Tudi sami bomo situacijo še naprej spremljali ter uporabili vsa možna sredstva, da gradnjo novih vilablokov v šišenski soseski 6 preprečimo in ohranimo zelenice za vse prebivalke in prebivalce.

Deli.