Levica Ljubljana: Proračuna MOL za leto 2022 in 2023 – vlaganje v ceste namesto v ljudi

Na današnji seji bo Mestni svet MOL potrjeval proračuna za leti 2022 in 2023. Ker dokumenta ne odgovarjata na dejanske potrebe prebivalk in prebivalcev Ljubljane, ampak namesto tega sredstva namenjata za velike investicije in prenove cest, smo v Levici pripravili več amandmajev za prerazporeditev sredstev. Mestne svetnice in svetnike pozivamo, da skupaj pokažemo, katere so naše prioritete: stanovanjska problematika, javni potniški promet in socialno varstvo najranljivejših.

Proračunski dokumenti so prenapihnjeni

Proračuna za leti 2022 in 2023 predvidevata kar 70- oziroma 50-milijonsko zvišanje prejetih in porabljenih sredstev glede na predvideno realizacijo v letu 2021. Predvideno zvišanje je predvsem posledica plačila komunalnih prispevkov pri novogradnjah ter prodaje zemljišč in nepremičnin v lasti MOL.

Prenapihnjenost proračunov MOL je pravzaprav že stalnica; ki je v predvolilnem letu še bolj očitna. Mestna uprava tako nadaljuje trend prodaje nepremičnin v lasti MOL, tudi takih, na katerih bi lahko zgradili nove stanovanjske soseske ali družbeno infrastrukturo – ali pa jih v luči podnebne krize ozelenili in namenili javni rabi.

Investicije v ceste namesto v ljudi

Povišanju predvidenih prihodkov seveda sledi povišanje predvidenih odhodkov. Povišanje je opaziti predvsem na dveh področjih, in sicer pri investicijskih odhodkih in pri gradnji cest.

Investicijski odhodki se v primerjavi z letošnjim letom povišujejo za več kot 60 milijonov evrov v letu 2022 in več kot 50 milijonov evrov v letu 2023. Med predvidene investicije sodi med drugim izgradnja Centra Rog na območju deložirane Avtonomne tovarne Rog. Seveda se bodo našla dodatna sredstva tudi za projekt »obnove« kopališča Ilirija, še enega megalomanskega projekta ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Skupna vrednost projekta, ki bo glede na načrte popolnoma degradiral športno dediščino Stanka Bloudka, je zrasla že na 60 milijonov evrov – s tolikšnimi sredstvi v drugih evropskih mestih zgradijo več pokritih olimpijskih bazenov.

Občutno se povišujejo tudi izdatki za cestni promet, predvsem za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest. Sredstva za socialno varnost in zdravstvo ter izobraževanje medtem ostajajo na podobni ravni kot v zadnjih letih, javni potniški promet že leta prejema enako subvencijo, sredstva za stanovanjsko gradnjo pa se minimalno povečujejo.

Jasno je torej, da proračuna Mestne občine Ljubljana za leti 2022 in 2023 ne naslavljata dejanskih potreb prebivalk in prebivalcev Ljubljane. Namesto investicij v javna najemna stanovanja so pred nami »obnova« kopališča Ilirija, širitev hostla Celica v področje AKC Metelkova in izgradnja garažne hiše pod tržnico. Namesto izboljševanja javnega potniškega prometa, zaposlovanja novih voznikov, prilagajanja voznih redov in razmisleka o prilagoditvi linij sodobnim razmeram je pred nami še več sredstev za asfalt – za prenovo cest, namenjenih osebnim avtomobilom, na katerih ne kolesarji, ne pešci, ne javni potniški promet nimajo mesta. Namesto pomoči prebivalkam in prebivalcem Ljubljane, ki jih je prizadela zdravstvena in socialna kriza, je pred nami še več prodaje zemljišč v javni lasti in še manj prostorov, namenjenih vsem.

Levica predlaga povečanje sredstev za naslavljanje družbenih potreb

V Levici se zavedamo prioritet, ki bi jim morala slediti tako mestna kot državna politika. Zato smo že ob prvem branju proračunov za naslednji dve leti podali številne predloge in pripombe, od povečanja sredstev za urejanje kolesarske infrastrukture, za socialnovarstvene programe in za stanovanjsko gradnjo do razmisleka o smiselnosti nadaljevanja projekta parkirne hiše pod ljubljansko tržnico, ki je v popolnem nasprotju z načeli trajnostne mobilnosti.

Ker so bili vsi naši predlogi zavrnjeni, smo podali amandmaje na proračuna. Z njimi predlagamo:

  • Povišanje sredstev za spodbujanje stanovanjske gradnje, tako za izvedbo takojšnjih ukrepov, kot je nakup stanovanj na trgu, kot za pripravo na dolgoročnejše projekte z nakupom zemljišč in pripravo novih načrtov javne najemne stanovanjske gradnje.
  • Povišanje sredstev za socialnovarstveno naravnane programe in projekte, ki jih izvajajo nevladne organizacije. Z dodatnimi sredstvi bi zagotovili izvajanje socialnih programov za ranljive skupine prebivalk in prebivalcev ter programe, ki bodo blažili posledice epidemije covida-19.
  • Povišanje sredstev za mestni javni promet, in sicer za posodobitev javnega prometa in tehnološkega razvoja, večjo frekvenco voženj, privlačnejše vozne rede, večje udobje, intermodalnost, zaposlitev dodatnih voznikov avtobusov, njihovo izobraževanje in nagrajevanje.

V Levici ob sprejemanju proračunov za leti 2022 in 2023 mestne svetnice in svetnike pozivamo, da skupaj pokažemo, da se zavedamo, da naša prioriteta ni vlaganje v megalomanske projekte in pomoč pri predvolilni kampanji župana Jankovića, pač pa reševanje socialne, prometne in stanovanjske krize v Ljubljani.

Deli.