Levica Istra: Proti rehabilitaciji fašizma // Contro la riabilitazione del fascismo

Vsako leto smo ob Dnevu spomina priča pohodom mazaških skupin gibanja Casa Pound na tržaškem Krasu in širše, tudi letos ni izjema. Še bolj zaskrbljujoče pa je da so dejanja zgodovinskega revizionizma in hujskaštva vsako leto bolj pogosta. Tako smo bili danes priča mazaškim akcijam na slovenskih ustanovah na Opčinah in v Boljuncu, ki nas lahko spominjajo na skoraj natanko stoletje oddaljene skvadristične akcije in prijeme tako imenovanega obmejnega fašizma. Ravno tako smo vsako leto priča večji institucionalni opori takih idej, ki so lani dobile odmev v besedah Antonia Tajanija, letos pa celo v besedah italijanskega predsednika Mattarelle. Tisti, ki s pozicij moči dajejo odmev takim dejanjem obskurnih političnih in militarističnih skupin, naj se zavedajo, da nosijo enako odgovornost za ta dejanja, kakor njihovi materialni storilci.

Zato v Lokalnem odboru Istra ostro obsojamo vsa dejanja historičnega revizionizma in netenja mednacionalnega sovraštva in izražamo solidarnost s slovensko narodno skupnostjo. Pričakujemo, da bodo pristojni organi v Italiji z vso resnostjo obravnavali taka dejanja, ravno tako pričakujemo oster in takojšnji odziv vrha slovenske (zunanje) politike, ki je ob takih dejanjih vsako leto bolj medel in nasploh servilen do sosed. Nesprejemljivo se nam zdi stališče Evropskega parlamenta o izenačevanju treh totalitarizmov.

Dejanja takega sprevračanja historične resnice in rehabilitacije niso nič drugega kakor sredstvo za spreminjanje javnega diskurza in naše današnje politične realnosti. Politiki, ki zanikajo holokavst, nacistične in fašistične zločine, so tisti, ki so soodgovorni za stotine trupel v Mediteranskem morju in po balkanskih gozdovih. Njihova agenda je bila pred stoletjem jasna in enaka je danes: izzvati spor med izkoriščenimi, da bi odvrnili pogled od izkoriščevalcev. Zato mora biti odgovor vseh nas na take poskuse, ne glede na nacionalno pripadnost odločen NE.

***

Come ogni anno, anche il giorno del ricordo di quest’anno ci rende testimoni di revisionismo storico e la ferocia campagna fascista da parte dei gruppi del movimento Casa Pound nella regione carsica di Trieste e oltre. Gli atti di revisionismo storico e la loro ferocia sono ogni anno di più . Così, abbiamo oggi assistito a due azioni presso le istituzioni slovene ad Opicina e a Bagnoli della Rosandra, che ricordano azioni remote di quasi un secolo e l’avvento del cosiddetto fascismo di confine. Sostanzialmente ogni anno siamo testimoni di un maggior sostegno delle istituzioni Italiane a tali idee, che l’anno scorso si sono fatte breccia nelle parole di Tajani e che si ritrovano quest’anno anche nelle parole del presidente italiano Mattarella. Coloro che, da una posizione di potere, danno sostegno anche se non diretto a tali azioni di oscuri gruppi politici e militanti, dovrebbero essere consapevoli di avere la stessa responsabilità per tali azioni dei loro autori materiali.

Ecco perché il Comitato locale dell’Istria condanna fermamente tutti gli atti di revisionismo storico e intolleranza all’odio internazionale ed esprime la solidarietà alla comunità nazionale Slovena in Italia. Auspichiamo che le autorità competenti in Italia tratteranno tali atti con tutta serietà e richiediamo anche un intervento chiaro e immediato da parte delle autorità statali e politiche Slovene. Riteniamo inaccettabile anche la posizione del Parlamento Europeo sul fatto che ha deliberato che tre totalitarismi presenti in Europa nel secolo passato siano stati egualmente responsabili delle tragedie sia durante il secondo conflitto mondiale, sia nel dopoguerra.

Gli atti di revisionismo storico e di riabilitazione dei responsabili carnefici di quel periodo non sono altro che un mezzo per distogliere l’attenzione dalle realtà politiche dei nostri giorni. Tutti coloro che negano l’olocausto, le atrocità naziste e fasciste, sono di certo equamente responsabili di centinaia di vittime nel Mar Mediterraneo e nelle le foreste dei Balcani. La loro missione era chiara un secolo fa, ed è chiara oggi: provocare una disputa tra gli sfruttati alla fine di distogliere lo sguardo dagli sfruttatori. Pertanto, la risposta di tutti noi a tali tentativi, indipendentemente dalla nazionalità, deve essere un NO deciso.

Deli.