Za zeleno energetiko

Ilustracija: Jacobin

Poslanska skupina Levica je danes vložila amandmaje k predlogu novele Energetskega zakona, s katerimi črtamo sporne določbe, ki bi omogočile fosilni industriji dodatne zaslužke ter določbe o statističnih prenosih deležev proizvodnje iz obnovljivih virov energije, s katerimi bi se Slovenija lahko izognila nadaljnjim vlaganjem v obnovljive vire, v tujini proizvedeno energijo iz obnovljivih virov pa prikazala kot domačo. Ob tem pa v Levici predlagamo, da se možnost skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov omogoči vsem odjemalcem, ne glede na oddaljenost od proizvodne naprave z uvedbo virtualnega neto merjenja električne energije.

O noveli Energetskega zakona

Spremembe energetskega zakona, ki jih predlaga vlada, so vezane predvsem na prenos evropskih direktiv. Te spremembe se predlagajo skupaj z dobrimi ukrepi, ki prinašajo skupnostno samooskrbo iz obnovljivih virov in večjo zaščito potrošnikov. Poleg omenjenega  pa zakon skriva še dve sporni spremembi, s katerimi bi se fosilna industrija znotraj energetike dokopala do večjih zaslužkov. Gre za uvajanje plačljive primarne regulacije in širjenje izdaje Potrdil o izvoru energije proizvedene iz obnovljivih virov energije (OVE)  na konvencionalne vire.

Primarna regulacija

Primarna regulacija je danes splošno obvezna. Elektrarne jo morajo zagotavljati na podlagi pogodb sklenjenih s sistemskim operaterjem. Stroški njenega zagotavljanja se krijejo iz zmanjšanih dobičkov proizvajalcev. Po spremembah, ki jih predlaga vlada, bi njeno zagotavljanje postalo strošek sistemskega operaterja, katerega bi ta prelil v višjo omrežnino za vse odjemalce električne energije. Pred letom dni je direktor ELES ta strošek ocenil na 1,5 milijona evrov, danes je ta ocenjen  na 2,5 milijonih evrov.

Ker je velika večina elektrarn, ki lahko zagotavljajo primarno regulacijo, v lasti HSE, lahko sklepamo, da bi se dodatni prihodki iz naslova plačljive primarne regulacije porabili za krpanje luknje, ki jo HSE ustvarja obratovanje TEŠ.

Potrdila o izvoru

Potrdila o izvoru se danes izdajajo obratom, ki proizvajajo električno energijo iz OVE. Z njihovo prodajo ti obrati na trgu dodatno zaslužijo, kupci pa si z njihovim nakupom zagotovijo, da je vsa elektrika, ki so jo kupili iz OVE. Tako se na trgu lahko prodajajo tržni paketi z lepo zvenečimi imeni, kot je »zelena energija«.

Po novem zakonu naj bi se Potrdila o izvoru izdajala za vse vire energije. Električna energija iz velenjskega lignita bi se lahko tržila (na primer) v paketu »domača energija«, električna iz zemeljskega plina kot »nizkoogljična energija« in tako naprej. S tem bi se 1) fosilni in jedrski energiji omogočilo dodatne zaslužke in 2) reševalo slabo ekonomiko njene trenutne proizvodnje.

Statistični prenosi

Statistični prenosi so v bistvu legalizirana goljufija, ki se je hoče poslužiti vlada, ker postaja očitno, da Slovenija ne bo dosegla ciljnih deležev OVE v končni rabi energije. Preprosto povedano, deleže, ki nam manjkajo do doseganja ciljev, bo vlada preprosto kupila v tujini in jih prikazala kot domačo proizvodnjo. S tem bo denar, namesto za gradnjo kapacitete OVE domaporabljen v tujini, nedelo na področju razvoja OVE v preteklih desetih letih pa prikrito. .

Predlogi amandmajev

V Levici predlagamo, da se vse sporne določbe o primarni regulaciji, potrdilih o izvoru in statističnih prenosih iz predloga zakona črtajo. Vse bolj zaskrbljujoči trendi globalnega segrevanja enostavno ne dopuščajo uvajanja kakršnihkoli nadaljnjih koncesij ogljično intenzivnim delom energetike. Vsa razpoložljiva sredstva je treba usmeriti v povečanje kapacitet OVE. Zato tudi predlagamo, da se možnost skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov omogoči vsem odjemalcem, ne glede na oddaljenost od proizvodne naprave z uvedbo virtualnega neto merjenja električne energije. Takšen sistem ne bi v ničemer dodatno obremenil prenosnega ali distribucijskega omrežja, bi pa zagotovil dodatna sredstva za OVE, ki jih krvavo potrebujemo.

Deli.