Zahteva za revizijo nakupa oklepnikov Oshkosh

V Levici smo vložili zahtevo za revizijo nakupa oklepnikov Oshkos 4×4 JLTV, ki ga je Karl Erjavec novembra lani predstavil medijem kot že izvršeno dejstvo. Razlog za tako odločitev je vrsta sumov o zakonitosti njegove izvedbe. Prvič, cena oklepnikov se je v manj kot dveh mesecih več kot podvojila. Drugič, Vlada RS je nakup opravičevala s sklicevanjem na proračunske dokumente, v katerih ta sploh ni bil predviden. Tretjič, ob obravnavi proračuna za leto 2019 je postalo jasno, da se je nakup izvedel s plačili iz proračunskih postavk, na katerih ni bilo kritja. Četrtič, v času sprejemanja rebalansa so bile opravljene milijonske prerazporeditve na MORS-u, zaradi katerih je bil nakup sploh izveden.

Miha Kordiš: “Nakup oklepnikov 4×4 Oshkosh JLTV nima podlage v sprejetih proračunskih dokumentih in odlokih o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države. Izveden je bil netransparentno in zelo verjetno v nasprotju z Zakonom o javnih financah, Zakonom o izvajanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ter z Zakonom o izvajanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Zato v Levici predlagamo, da Računsko sodišče opravi revizijo spornega nakupa.”

Začetek afere Oshkosh 4×4

V Levici na nesprejemljivost, netransparentnost in verjetno nezakonitost nakupa oklepnikov opozarjamo od samega začetka. Sklicali smo nujno sejo odbora za obrambo po tem, ko smo v začetku decembra dobili informacije o neskladnosti nakupa z notranjimi akti samega ministrstva za obrambo (zlasti o netestiranosti samih vozil), na vlado pa smo naslovili pobudo za odstop od nakupa. Cena oklepnikov je v tem času, v manj kot dveh mesecih, zrasla s 15,5 milijona evrov na 32 milijonov evrov. Naše pozive k odstopu od nakupa so stranke koalicije zavrnile s podporo desne opozicije.

Vlada je našo pobudo o zaustavitvi nakupa zavrnila s sklicevanjem na proračunske dokumente, v katerih naj bi bila ta vozila predvidena. Podroben pregled teh dokumentov pokaže, da to ne drži. Predvidena so zgolj vojaška terenska vozila, njihovo število in cena pa sta precej nižja od tega, kar si je na koncu privoščil MORS.

Rebalans proračuna za 2019

Sprejemanje rebalansa proračuna za leto 2019 je pokazalo, da je šlo pri nakupu nekaj res hudo narobe. Prvič, z rebalansom je uveden nov načrt razvojnega programa (NRP) z naslovom »Lahka kolesna oklepna vozila 4×4«. Čeprav tega NRP v preteklih proračunih ni bilo, Vlada RS ga prikazuje, kot da se izvaja vse od leta 2017. Drugič, navkljub neobstoju omenjenega NRP, je bila polovica cene oklepnikov plačana v dveh nakazilih, in to še preden je bil rebalans s proračunom sploh sprejet. Plačila so se izvedla z NRP Opremljanje z glavno opremo Slovenske vojske. Prvo že v letu 2018 in iz proračuna za leto 2018, čeprav se z rebalansom dinamika plačil prikazuje od leta 2019 do 2021. Drugo pa se je izvedlo iz tega istega NRP v januarju 2019, čeprav na tem NRP v proračunu za leto 2019 sploh ni bilo dovolj denarja za pokritje celotnega nakazila. MORS je to domnevno naredil s prerazporeditvami znotraj NRP, ki pa so tako obsežne, da bi terjale soglasje Vlade RS.

V času sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2019 so se v medijih pojavila tudi prva poročila o poteku testiranj vozil Oshkosh 4×4 JLTV v oboroženih silah ZDA. Trditve ministra Erjavca in generalnega direktorja direktorata za logistiko Kralja o že opravljenih testiranjih in izdanih certifikatih so se pokazale za neresnične. Da testiranje vozil še vedno poteka, je tekom obravnave proračuna posredno potrdil tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Klemen Grošelj.

Revizija

Ker vse kaže, da je nakupu oklepnikov Oshkosh potekal netransparentno in verjetno tudi nezakonito, smo v Levici zahtevali sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri bomo predlagali dva sklepa. S prvim, naj Računsko sodišče opravi revizijo nakupa vozil Oshkosh 4×4 JLTV, z drugim pa, naj MORS komisijo in javnost sproti obvešča o ugotovitvah Notranjerevizijske službe MORS-a, ki naj bi ta nakup tudi preverjala. V Levici smo poleg navedenega še zahtevali, da MORS komisiji predloži vse dokumente v zvezi s spornim nakupom.

Deli.