Sklicujemo nujno sejo za popravilo krivic šolajočim invalidom

V Levici smo danes v državnozborsko proceduro vložili zahtevo za sklic nujne sejo Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti z namenom obravnave kršenja pravic invalidov, ki jim je bila protipravno odvzeto nadomestilo za invalidnost. Zahtevo smo poslali v sopodpis tudi ostalim opozicijskim strankam.

Na večletno kršenje pravic invalidov so v dveh oddajah decembra 2020 in januarja 2021 opozorili novinarji oddaje Tednik na RTV Slovenija. Razkrili so, da so uslužbenci nekaterih centrov za socialno delo po Sloveniji upravičencem do nadomestila več let servirali napačne informacije in razlagali, da do nadomestila niso upravičeni, če so polnoletni dijaki ali študenti.

Zaradi tega nekateri invalidi več let niso prejemali nadomestila za invalidnost, čeprav so bili do te pravice zakonsko upravičeni. Gre za polnoletne invalide, ki jim je bila pravica odrečena na podlagi napačnega branja zakonodaje oziroma zgolj zaradi dejstva, da so bili vključeni v izobraževanje, čeprav zakonodaja takega izključitvenega pogoja nikoli ni določala. Nekateri starši ali zakoniti zastopniki invalidov so prejeli negativne odločbe, na katere so se nekateri kasneje pritožili in nato nadomestilo vendarle dobili. Mnogi med njimi pa pravice do nadomestila sploh niso uveljavili, saj so jim uslužbenci centrov za socialno delo dejali, da do te pravice zaradi vključenosti v izobraževalni proces niso upravičeni. Nekateri med njimi pa do povračila nadomestil, do katerih so bili upravičeni in so jih tudi skušali pridobiti, zaradi napačnih navodil danes niso upravičeni.

Vpletene pristojne institucije zdaj nočejo prevzeti odgovornosti za povzročitev škode invalidom in njihovim družinam in jo prelagajo drug na drugega. Centri za socialno delo trdijo, da so delovali na podlagi navodil, ki so jih prejeli s pristojnega ministrstva, medtem ko pristojno ministrstvo trdi, da pisnih navodil centrov v zvezi s tem ni dajalo. Pomemben poudarek zgodnjega odgovora pristojnega ministrstva je, da so se informacije ljudem o tem, da invalidi niso upravičeni do pravic, dajale ustno, kar je ljudi odvrnilo od vlaganja vlog, na podlagi katerih bi lahko prejeli pravice za nazaj. Na to je opozoril tudi Varuh človekovih pravic, ki je med drugim ugotovil, da so se centri za socialno delo po državi odločali popolnoma različno in da v Sloveniji glede tega obstajajo vsaj tri ali štiri različne prakse. 

Nesprejemljivo je, da starši niso dobili pravih informacij oziroma da centri za socialno delo niso bili sposobni samostojno tolmačiti zakonodaje, ki v tem delu nikakor ni dvoumna in ne pušča prav nič dvoma, da se pravica do nadomestila za invalidnost ne izključuje s statusom dijaka ali študenta. Odgovornost za takšno stanje, za nastalo situacijo in za povračilo neizplačanih pravic je nedvomno na strani kabineta ministra Janeza Ciglerja Kralja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki pa je novinarsko vprašanje v zvezi s tem odgovorilo, da s konkretnimi primeri niso seznanjeni in da zato ne morejo podati dodatnih pojasnil.

Oškodovani so torej vsi, ki jim je bila s strani uslužbencev centrov za socialno delo posredovana informacija, da do nadomestila zaradi statusa v izobraževalnem sistemu niso upravičeni. Vsi, ki na podlagi te informacije niso vložili vlog za uveljavljanje pravice, so bili oškodovani zaradi napačnega delovanja organa države. Nastalo nepravičnost je v luči tega, da gre za resnične potrebe ljudi in da je šlo pri uveljavljanju teh pravic objektivno za (nenamerno) napeljevanje na to, da naj se vloge ne vlagajo, nujno treba popraviti. Prav vsak invalid nad 18. letom bi, če bi vedel, da mu pravica pripada, vlogo oddal. Zato ni nobenega razloga, da te pravice ne priznamo vsem invalidom, ki jo niso prejeli. Da vsem, ki so bili do te pravice upravičeni, le ta tudi pripada, je prepričan tudi Varuh človekovih pravic: »Vsekakor jim pravice za nazaj pripadajo in jih morajo tudi dobiti.«. 

Zaradi navedenega v Levici sklicujemo nujno sejo Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na katero vabimo predstavnike pristojnega ministrstva, predstavnike Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije in Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Ob sklicu seje tudi predlagamo naslednje sklepe s katerimi ministrstvo pozivamo naj:

  1. centrom za socialno delo v roku 3 dneh izda enotna navodila, da so polnoletni invalidi s statusom dijaka ali študenta v skladu z 3. in 5. členom Zakona o socialnem vključevanju invalidov, upravičeni do denarnega nadomestila za invalidnost. 
  2. v vseh centrih za socialno delo in enotah centrov za socialno delo v roku 15 dni opravi poizvedbo ali obstajajo primeri zaradi statusa dijaka ali študenta zavrnjenih vlog za pridobitev pravice do nadomestila za invalidnost ter vsem upravičencem, ki jim je bila vloga iz tega razloga zavrnjena, nemudoma izplača vsa neizplačana nadomestila. 
  3. pravico do nadomestila za invalidnost prizna vsem invalidom, ki bi to pravico lahko prejemali, pa zaradi napačnih informacij s strani centrov za socialno delo in njihovih uslužbencev zanjo niso zaprosili. Ministrstvo naj nadomestila za invalidnost za nazaj izplača vsem invalidom, ki so ob dopolnitvi polnoletnosti izpolnjevali zakonske pogoje za pridobitev te pravice. Komisija predlaga pristojnim ministrstvom, da za dosego cilja iz prejšnjega stavka Državnemu zboru predlagajo ustrezne zakonske predloge ali sprejmejo potrebne podzakonske akte.
  4. v 30 dneh pripravi enostavno razumljive povzetke vseh pravic, ki jih lahko uveljavljajo invalidne osebe, in poti njihovega uveljavljanja ter poskrbi za njihovo distribucijo med ciljnimi skupinami. 
  5. se vsem oškodovanim in njihovim družinam javno opraviči. 

 

Deli.