ODPIŠIMO DOLGOVE NAJREVNEJŠIM!

V ZL smo pripravili osnutek zakona o odpisu dolga najranljivejšim. Po sedmih letih ukvarjanja z gospodarsko in finančno krizo menimo, da je napočil čas, da se začnemo ukvarjati s socialno krizo.

Svetovna finančna kriza je v Sloveniji, tako kot drugod po Evropi, pustila veliko socialno opustošenje. Po sedmih letih od začetka krize je v Sloveniji še vedno brezposelnih skoraj 120 tisoč ljudi, stopnja revščine pa se nezadržno povečuje. Od leta 2008 do leta 2012 je pod prag revščine zdrsnilo dodatnih 7000 otrok. Danes jih pod pragom revščine živi kar 55.000. Vedno več prejemnikov pokojnin je v izredno težkem socialnem položaju: 1.215 jih prejema pod 100 evri pokojnine, skoraj 49.000 upokojencev prejema pokojnine nižje od 300 evrov. Danes samo še 9 odstotkov slovenskih gospodinjstev mesec preživi brez težav, medtem ko kar 75 odstotkov gospodinjstev z brezposelnimi člani živi pod pragom revščine. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da pod pragom revščine živi vedno več zaposlenih.

O tem, da se socialni položaj prebivalcev ne izboljšuje jasno kaže podatek Eurostata, da je bilo med letoma 2012 in 2013 v Sloveniji drugo največje povečanje stopnje revščine v Evropski uniji. Slovenijo je z rastjo revščine “prehitela” le Litva. Škandalozno se je stopnja revščine v tem letu v Sloveniji povečala med tem, ko se je v EU v povprečju znižala.

Ker sedanja vlada nadaljuje reševanje finančne in gospodarske krize z zategovanjem pasu in rezi v socialo, zaradi česar nastajajo hude socialne posledice, v Združeni levici predlagamo zakon, s katerim želimo ublažiti socialno krizo in vsaj deloma razbremeniti najranljivejše skupine prebivalstva (prejemnike socialne pomoči, brezposelne, upokojence in vse družine, ki živijo pod pragom revščine). Z zakonom dajemo pravnim osebam podlago za enkratni prostovoljni odpis dolgov najrevnejšim, za znesek, ki ga bodo odpisale pa bodo deležne davčne olajšave. Odpis bo možen za osnovne življenjske stroške, kot so ogrevanje, plin, komunalne storitve in najemnine, dopuščamo pa tudi možnost, da se odpišejo dolgovi tudi za druge storitve, brez katerih danes preprosto ne gre (npr. plačilo vrtca, šolske malice…). Zakon torej ponuja možnost, da z enkratnim odpisom dolga vsaj nekaterim posameznikom in družinam z nizkimi dohodki omogočimo nov začetek ter izhod iz začaranega kroga revščine in materialne prikrajšanosti.

Zakon omogoča odpis dolgov dvema kategorijama prebivalcev. V prvo kategorijo spadajo vsi prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka na podlagi zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke. V drugo skupino pa spadajo posamezniki in gospodinjstva, ki po metodologiji Statističnega urada Republike Slovenije živijo pod pragom revščine.

Postopek enkratnega odpisa dolgov se bo izvedel tako, da bodo pravne osebe, ki bodo sodelovale pri odpisu dolga svojo namero sporočile Finančni upravi, ki bo objavila seznam vseh sodelujočih pravnih oseb ter navodila, kako in kje posamezniki oddajo vloge za odpis dolga. Pravne osebe bodo nato obravnavale vse prispele vloge za odpis ter preverila ali posamezniki izpolnjujejo pogoje ter jim nato odpisale dolgove v višini, ki ne sme presegati 1.500 evrov.

Postopek, ki ga predlagamo v Združeni levici, je preprost, vendar dovolj določen, da do zlorab ne bo prihajalo. Posameznik bo na centru za socialno delo pridobil potrdilo, da je do odpisa upravičen, ki ga bo nato priložil vlogi za odpis. Nadzor nad izvajanjem enkratnega odpisa bo opravljala finančna uprava, ki bo preverjala, ali so pravne osebe odpisale dolgove le tistim, ki so skladno z zakonom do tega upravičene.

Zakon bo imel pozitivne učinke tako za dolžnike kot tudi upnike. Dolžnikom se bo z odpisom dolgov omogočil nov začetek, upniki pa bodo razbremenjeni vseh postopkov izdajanja opominov in vlaganja predlogov za izvršbe. Poleg tega bodo pravne osebe, ki bodo sodelovale pri odpisu dolga deležne davčne olajšave. Znesek, ki ga bodo pravne osebe odpisale bo tako priznan kot davčno priznani odhodek.

Rešitev, ki jo predlagamo je bila uveljavljena tudi v nekaterih drugih državah. Za odpis dolgov so se tako odločili tudi na Hrvaškem, Madžarskem, v Makedoniji, Islandiji, kot zadnja pa je takšen ukrep napovedala še Grčija. V Združeni levici pričakujemo, da bo vlada v skladu s svojimi predvolilnimi obljubami podprla predlog zakona in s tem ublažila socialno krizo. Zavedamo se, da gre za majhen, a nujen korak v smer spoštovanja načela socialne države in zagotavljanja človeka vredno življenje. Po sedmih letih krize smo v Združeni levici odločeni, da končamo socialno krizo, ta predlog zakona je šele začetek.

Združena levica

V Ljubljani, 07.04.2015

Foto: Siol

Deli.