Matej Tašner Vatovec: govor v Križu pri Trstu, 1.5.2018


[italijanska verzija spodaj / versione italiana in basso]

Drage tovarišice in tovariši, prijateljice in prijatelji! Živel 1. maj!

Haymarket. Chicago. Maj 1886.

Pred 132 leti so delavci zahtevali osemurni delavnik. V času, ko so na teden delali 6 dni, v enem dnevu pa po 10 do 16 ur. Zahtevali so zgolj to, da ne bi umirali na delovnem mestu!

Nekaj let kasneje je kongres druge internacionale proglasil 1. maj kot mednarodni dan dela. Kljub nenehnim pritiskom kapitalistične gospode pa so delavci na svojem vztrajali, se borili, četudi ne za lastno dobrobit, pa za dobrobit prihajajočih generacij delavcev.

Tako so osemurni delavnik uspeli izboriti šele veliko kasneje, dobrih trideset let – po prvi vojni. Vendar nekaj, kar se je zdelo, da je po dolgih, krvavih bojih, postalo samoumevno, počasi izginja. Vsem je jasno, da so pravice priborjene, vendar zaradi tega nič kaj bolj stalne in gotove. Zgodovina nam kaže, kako so stvari, ki so nam jih delavci priborili, minljive in ponovno izginjajo pod pritiski kapitala.

In ti pritiski so danes, po 132 letih, vedno bolj očitni. Popoln umik držav iz reguliranja trga, posledično njihova nemoč pri uravnavanju socialnih in delavskih pravic, so povzročili porast neenakosti. Pojav vse večje stopnje prekarnih zaposlitev, še bolj zastrašujoče pa ponoven porast tistih, ki delajo, od dela pa ne morejo preživeti – t.im. »revni zaposleni«.

»Krize je konec!« nam vzklikajo. Da, krize je konec – a sistem, ki jo je proizvedel ostaja! Ta sistem so ves čas ščitile vlade, ki so namesto ljudi reševale kapital. Ljudem so le izstavili račun! Delavke in delavci so krizo plačali z izgubo služb ali nižanjem plač. Zmagal pa je kapital in njegovi lakaji, ki so iz krize izšli še bogatejši.

Kapitalizem je v krizi, zato se spravlja v prvi vrsti na delavce. Najlažje je dobičke kovati na hrbtih tistih, ki jih ustvarjajo. Priča smo ponovnemu zatiranju in izkoriščanju delavcev, ki se kaže predvsem v mizernih plačilih in nestalnih delovnih razmerjih. Zaradi tega so delavke in delavci prikrajšani osnovnih delavskih pravic, kot so minimalna plača, dopust, bolniško nadomestilo.

In v takih pogojih so ljudje zlomljeni in razpršeni. Zaradi golega preživetja so prisiljeni pristajati na take pogoje, ker je večno prisoten tisti naslednji v vrsti. In zaradi tega je delavsko gibanje pod močnim pritiskom, napadi na sindikalizem in sindikaliste pa vse pogostejši in močnejši.

Ravno zato je pomen današnjega praznika jasen – spomnimo se na slavno dediščino delavskih bojev. Spomnimo se na to, da je nujno organiziranje delovnih ljudi v današnjem času, ko nam delodajalci in njim naklonjena država, vsak dan bolj omejujejo nekdaj že priborjene pravice ter nas pod geslom konkurenčnosti in varčevanja silijo v dirko do dna.

Recimo ne!

Ne izkoriščanju!

Ne razdvajanju!

Ne ponižanju!

Vstanimo, tovarišice in tovariši!

Skupaj smo močnejši! Ker nas je več, njih pa malo! Ker združeni smo nepremagljivi!

V skupni borbi lahko pridobimo nazaj nekoč že pridobljene pravice!

Združeni delavci lahko dosežemo, da bo blaginja, ki jo ustvarja družba, na voljo vsem, ne le peščici!


Cari  compagni, amici! Viva il primo maggio!

Haymarket. Chicago. Maggio 1886.

132 anni fa i lavoratori demandavano la giornata lavorativa di otto ore. Nei tempi, nei quali lavoravano 6 giorni alla settimana e tra 10 e 16 ore al giorno. Demandavano soltanto di non morire al posto di lavoro!

Alcuni anni dopo il congresso della seconda internazionale definì il primo maggio come giornata internazionale del lavoro. Nonostante le infinite pressioni della signoria capitalista i lavoratori insisterono sulla loro causa, combatterono, anche se non per il proprio benessere, ma per il benessere delle generazioni di lavoratori future.

Cosi la giornata lavorativa di otto oro vede la luce del giorno molto tempo dopo, una buona trentina d’anni – dopo la Grande guerra. Pero qualcosa che sembrava, dopo una lotta lunga e insanguinata, essere diventato scontato, sta lentamente scomparendo. A tutti e chiaro che i diritti vengono conquistati, pero nonostante questo non sono niente più costanti e certi. La storia ci mostra come le cose, conquistate dai lavoratori, siano effimere e stanno disparendo sotto le pressioni del capitale.

E queste pressioni oggi, dopo 132 anni, sono sempre più apparenti. Il ritiro totale dei paesi dalla regolazione del mercato e conseguentemente la loro debolezza nel controllo dei diritti sociali e dei lavoratori hanno causato una crescita di ineguaglianza. L’apparire di un sempre più alto tasso di lavori precari, e ancora più spaventosamente un nuovo aumento di coloro che lavorano, ma non riescono a sopravvivere dal loro lavoro – i cosiddetti “impiegati poveri”.

»La crisi e finita!« ci urlano. Si, la crisi e finita – però il sistema, che l’ha prodotta rimane! Il sistema, che e stato protetto dai governi, che al posto di salvaguardare la gente hanno salvaguardato il capitale. La gente ha solamente ricevuto il conto da pagare! I lavoratori hanno pagato la crisi con la perdita dei posti di lavoro o con la diminuzione dei salari. Il vincitore ne e risultato il capitale e i suoi servitori, che sono usciti dalla crisi ancora più ricchi.

Il capitalismo e in crisi, ed e perciò che se la prende in prima fila con i lavoratori. Il metodo più semplice per aumentare i profitti e sulle schiene di coloro che li producono. Stiamo assistendo ad una nuova repressione e sfruttamento dei lavoratori, che si manifesta soprattutto sotto forma di salari miseri e rapporti di lavoro instabili. Per questo i lavoratori sono deprivati dei diritti di lavoro elementari, come il salario minimo, il diritto di ferie o il diritto di assenza dal lavoro per malattia.

Ed in condizioni simili la gente e rotta e dispersa. Per la nuda sopravvivenza sono forzati ad accettare  queste condizioni, per paura del sempre presente “seguente in fila”. Ed e anche per questo, che il movimento operaio si trova sotto una grande pressione e gli attacchi al sindacalismo e ai sindacalisti sono sempre più comuni e forti.

Per tutto ciò il significato della festa del primo maggio e chiaro – ricordiamoci del patrimonio famoso della lotta operaia. Ricordiamoci che l’organizzazione dei lavoratori nei tempi odierni, quando i nostri datori di lavoro e un stato favorevole a loro, stanno sempre più spesso limitando i diritti precedentemente acquisiti e costringendoci alla corsa verso il basso sotto il motto della competitività e del risparmio.

Diciamo no!

No allo sfruttamento!

No alla divisione!

No all’umiliazione!

Alziamoci, compagne e compagni!

Insieme siamo più forti! Perché noi siamo in più, loro in pochi! Perché uniti siamo imbattibili!

In una lotta comune possiamo recuperare i diritti già acquisiti una volta!

I lavoratori uniti possono ottenere che la prosperità creata dalla società sia accessibile a tutti, e non solo ad una manciata!

Deli.