Poslanska pobuda za zagotovitev financiranja prostovoljnih gasilskih društev v času koronakrize

Prostovoljno gasilstvo na Slovenskem ima 140-letno tradicijo in je še danes eden od temeljev protipožarne varnosti. Temelji na vrednotah humanosti, solidarnosti in vzajemne pomoči, zlasti na podeželju pa prostovoljna gasilska društva igrajo tudi pomembno socialno vlogo in nudijo pomoč ljudem, ne samo v primeru požarov in naravnih nesreč, ampak tudi v drugih stiskah. Tako je prostovoljno gasilstvo dokaz, da ljudje nismo, posameznice in posamezniki, ki jih motivirajo zgolj in samo lastne koristi in maksimizacija le-teh na račun sočloveka, ampak smo v prvi vrsti družbena bitja, ki jim je prirojena solidarnost.

Prostovoljno gasilstvo se je pri nas institucionaliziralo v obliki prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju PGD-jev). Po podatkih Gasilske zveze Slovenije ter aplikacije Vulkan, naj bi imeli nad 1.300 PGD-jev, v katere je po evidencah včlanjenih več kot 170.000 prostovoljnih gasilk in gasilcev, ter aktivnih več kot 50.000 operativnih gasilcev. PGD-ji se navadno financirajo iz proračunskih sredstev države in sredstev občine, s katero imajo tudi sklenjene pogodbe o opravljanju gasilske službe. Občine v različnih odstotkih v skladu z občinskih proračunom navadno financirajo Občinske gasilske zveze, ki nato poskrbijo za primerno redno financiranje posameznih krajevnih PGD-jih.

Za osnovne naložbe v opremo morajo PGD-ji poskrbeti sami. Večje naložbe v opremo se navadno opravljajo krožno med društvi znotraj posamezne občinske zveze. Poleg financiranja s strani občin se PGD-ji financirajo tudi iz lastnih virov, kot so članarine, organizacije dogodkov, prodaja koledarjev, donacij in drugih virov.

Viri financiranja posameznih PGD-jev se sicer razlikujejo od društva do društva, na skupni ravni pa jih lahko okvirno opredelimo v naslednjih razmerjih:

  • do 70% lastno financiranje (članarine, 0,5% dohodnine, donacije, veselice, prostovoljni prispevki …);
  • do 20% financiranje s strani občin;
  • do okvirno 10% financiranje s strani državnega proračuna, preko Gasilske zveze Slovenije.

Zaradi letošnje epidemije COVID-19, ki je močno omejila možnosti za organizacijo večjih dogodkov (zlasti gasilskih veselic) tako na prostem, kot v zaprtih prostorih, se je financiranje PGD-jev iz teh oblik močno skrčilo. Ne samo, da so PGD-ji ostali brez možnosti organiziranja lastnih promocijskih dogodkov, ampak ne morejo sodelovati niti na drugih javnih dogodkih, kjer PGD-ji skrbijo za prometno varnost in dobijo tudi iz tega naslova dodatna sredstva. Za povrh je epidemija povzročila še gospodarsko krizo, zaradi katere so se skrčile donacije PGD-jem s strani tako pravnih, kot fizičnih oseb. Po izjavah predstavnikov nekaterih prostovoljnih gasilskih društev bodo prostovoljna gasilska društva imela izpad lastnih dohodov (zaradi ukrepov ob epidemiji COVID-19) v višini med 50% do 60%, ob čemer pa so sami stroški (dodatne aktivnosti v okviru ukrepov ob epidemiji COVID-19) višji kot pretekla leta. Ti stroški v osnovi niso zajeti v okviru pogodb z občinami.

Prostovoljne gasilke in gasilci so tudi med karanteno opravljali intervencije, tako da se obraba opreme ni zmanjšala, potrebne pa so bile tudi lastne investicije v dodatno zaščitno opremo, kot so recimo maske in razkužila. V marsikateri občini so se ravno gasilci med karanteno izkazali za nepogrešljive pri razdeljevanju zaščitnih sredstev, ter ozaveščanju lokalnega prebivalstva. Kljub nepogrešljivi vlogi, ki so jo PGD-ji odigrali v času epidemije, se pojavljajo napovedi, da nekatere občine zaradi izpada dohodkov v času epidemije ne bodo mogle zagotavljati enakih finančnih sredstev, kot so jih lahko do zdaj. To bo v prvi vrsti pomenilo hud udarec PGD-jem, v drugi vrsti pa slabša pripravljenost in opremljenost PGD-jev pomeni podaljševanje izhodnih časov gasilskih enot, časov intervencij itd., ter s tem zmanjšanjem požarne varnosti vseh prebivalk in prebivalcev. Na podlagi vsega navedenega na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo, da:

  • nemudoma zagotovi dodatno financiranje prostovoljnih gasilskih društev v višini najmanj 7,8 milijonov evrov za letošnje leto;
  • pripravi celovito oceno izpada dohodkov prostovoljnih gasilskih društev in na podlagi le-te zagotovi še dodatna sredstva v letošnjem letu;
  • na podlagi ocene izpada dohodkov zagotovi dodatna sredstva za prostovoljna gasilska društva v rebalansu Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 in v Proračunu Republike Slovenije za leto 2022.
Deli.