Zmaga! Izboljšave preživninske zakonodaje za večjo socialno varnost otrok

84 ZA, 0 PROTI!
  • Lažja in hitrejša pot do nadomestila preživnine, ki ga bo od neplačnikov odslej terjal preživninski sklad.
  • Neizplačane preživnine ne bodo več vplivale na uveljavljanje pravic.

Predlog Levice bo otrokom, ki preživnine ne prejemajo, omogočil nadomestilo brez neprijetnih in dolgotrajnih sodnih procesov. Sklad po trenutno veljavni zakonodaji namreč prične izplačevati nadomestilo šele, ko je s strani preživninskega upravičenca oziroma njegovega zastopnika podan predlog za izvršbo na neplačano preživnino na sodišču. Zato predlagamo, da se breme izterjave neplačane preživnine do zneska višine izplačanega nadomestila že na začetku dokazovanja prenese z upravičenca na Sklad.

Zaradi trenutne slabe zakonodajne ureditve se preživnina posledično šteje kot dohodek, ki znižuje višino denarne socialne pomoči, četudi ta družina preživnine v praksi sploh ne prejema in to vse do trenutka, ko je vložena izvršba na sodišče. S predlaganimi spremembami se tudi ta anomalija odpravlja tako, da se družinam, ki preživnine ne prejemajo, omogoči obvod preko Sklada. Za dohodek pri določanju zneska upravičenosti do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev bi se tako upoštevala samo višina nadomestila, ki jo upravičenec dejansko prejme in ki je jasno razvidna iz odločbe Sklada.

Hvala vsem, ki ste podpirali pobudo in še posebej vsem tistim, ki ste z nami delili svoje osebne izkušnje. Naj bo vsak glas slišan!
Deli.