Vlada vložila v proceduro nepremišljen in za državljanke in državljane škodljiv predlog spremembe Zakona o upravnem postopku

 

V Združeni levici ocenjujemo, da je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-I), ki ga je v proceduro vložila Vlada, nedodelan in slab, saj se z njim krajšajo roki za stranke (pri vročitvah) ter slabša pravna varnost strank v postopku. Prav tako menimo, da poleg omenjenega navedene spremembe ne bodo imele nobenega vpliva na trajanje postopkov, saj se v sam postopek sploh ne spuščajo, medtem ko se spreminja le način in vrste vročanja ter krajša roke glede nastanka fikcije vročitve.

Dokler imamo primere, ko potrebuje pristojno ministrstvo eno leto in šest mesecev le za to, da v postopku priznanja mednarodne zaščite poišče primernega tolmača, je nedopustno, da se pod pretvezo krajšanja postopkov posega v roke, katerih namen je zaščita stranke, ki je napram državi že tako ali tako v šibkejšem položaju.

Vlada torej s svojim predlogom ne posega v sam upravni postopek in ne uvaja nobene rešitve, s katero bi se postopki dejansko skrajšali ali pa bi se zagotovila ekonomizacija in racionalizacija postopka. Cilj zakona, da se s spremenjeno ureditvijo omogoči procesne možnosti za bolj ekonomično, racionalno, učinkovito in hitro vodenje upravnih postopkov, ki ohranijo obstoječ nivo procesnega varstva, s to spremembo nikakor ne bo dosežen. S tem zakonom bo mogoče privarčevanih 6.000.000 evrov, zagotovo pa bo oškodovan prav vsak državljan in to večkrat, saj predlog zakona nesorazmerno posega v zagotovljene pravice do sodelovanja v postopku, pravice do enakega varstva pravic, pravice do pravnega sredstva, pravice do sodnega varstva.

Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je v svojem mnenju opozorila, da lahko predlagana novela povzroči težko popravljive kršitve Ustave. Ministrstvo za javno upravo do seje ni znalo pravočasno odgovoriti na pomisleke in raje predlagalo umik točke z dnevnega reda. S tem predlogom je Vlada hotela le odložiti soočenje z dejstvom, da je zakon neprimeren za sprejem in da se ga ne da popraviti.

V Združeni levici smo vztrajali, da se razprava o zakonu opravi že danes, saj je tako slabo pripravljen predlog zakona treba zavrniti in pripraviti boljše rešitve, ne pa razpravo o protiustavnih rešitvah odlagati v nedoločeno prihodnost.

Deli.