Ustavno sodišče za zaščito interesov kapitala v zdravstvu!

Ustavno sodišče je 15.11 2018 z odločbo odločilo, da se razveljavi druga poved drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. Ta pravi, da:

“Zdravstvene storitve iz prejšnjega stavka kot negospodarske storitve splošnega pomena izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo na nepridobiten način, tako da se presežek prihodkov na odhodki porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti.”

S tem določilom je bilo zakonsko zagotovljeno, da se presežki, ki jih ustvarijo koncesionarji v zdravstvu vlagajo v razvoj javne zdravstvene mreže. Gre za presežke prihodkov, ki jih koncesionarji ustvarijo pri opravljanju javne zdravstvene službe. Ti bi se po zakonu in členu, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo morali porabiti bodisi za plače ali dodatna izobraževanja osebja bodisi za investicije v opremo, prostore in aparature.

Pobudo je naslovilo Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, katerih interes je seveda ustvarjanje zaslužkov in ne javno zdravje. Da se je na njihovo stran postavilo Ustavno sodišče priča o temu, kako je razredni interes kapitala (pre)pogosto celo nad voljo in odločitvijo demokratično izvoljenega zakonodajalca.

Ustavno sodišče v svoji odločitvi, iz katere se je izločila zgolj ena sodnica, sicer izvede serijo argumentativnih preobratov v katerih tehta med pravico do svobodne gospodarske pobude in omejitvijo le te v interesu javne koristi. Odločili so proti interesu javne koristi, torej proti javnemu zdravstvu kot univerzalni in temeljni pravici. Ugotavljajo, da druga poved, drugega odstavka 3. Člena ZZDej “intenzivno oži polje podjetniške svobode zasebnikov”. Omejitev svobode uporabe presežka prihodkov naj bi po mnenju Ustavnega sodišča spodkopavala “enega izmed ključnih motivov za opravljanje koncesijske dejavnosti”.

Prav v tem pa je tudi bistvo odločitve. Ustavno sodišče s to ugotovitvijo posredno priznava, da je motiv za opravljanje koncesijske dejavnosti v resnici motiv po profitu. Če kje, potem je potrebno ta motiv omejiti prav na področju javnega zdravja, kjer tržna konkurenca in profitni motiv razbijata univerzalnost in solidarnost na kateri bi moral temeljiti zdravstveni sistem.

V Levici se zato zavzemamo za ukinitev koncesij v zdravstvu in za univerzalno pravico do zdravstvenega varstva. Zavzemamo se za razpisovanje specializacij in planiranje zdravstvenega varstva v skladu z zdravstvenimi potrebami prebivalstva in ne v skladu s potrebami trga. Za javno zdravstvo!

Deli.