STOP IZKORIŠČANJU. ZA DELAVSKE PRAVICE!

 

Vodja poslanske skupine Združena levica Luka Mesec je na današnji novinarski konferenci predstavil paket predlogov, s katerim začenjamo temeljito prenovo delavske zakonodaje. Paket predlogov, ki sta ga v sodelovanju s poslansko skupino ZL pripravili projektna skupina Demokratične stranke dela in Združenje svetov delavcev Slovenije, prinaša spremembe treh ključnih zakonov, ki urejajo delavske pravice. S temi predlogi širimo ekonomsko demokracijo, zagotavljamo pravično delitev ustvarjenega in pošteno plačilo za vse.

Prvi predlog je celovita reforma 22 let stare delavske ustave, Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1). Predlog ZSDU-1 vsebuje naslednje konkretne korake k pravičnejšemu in bolj demokratičnemu gospodarskemu sistemu:

• Širi pravico do soodločanja: pravico do soodločanja dobijo vsi delavci, vključno s prekarnimi delavci. Pravico dobijo zaposleni v vseh gospodarskih družbah, brez izjem. Tudi v bankah in koncernih, kjer jim je bila doslej ta pravica neupravičeno odrekanja. 
• Uvaja politiko odprtih knjig: poslovodstvo obvezuje k obveščanju zaposlenih o načrtih, razvoju in poslovanju podjetja. Zaposleni pridobijo glas tudi v postopkih privatizacije, oziroma sprememb lastništva. 
• Zagotavlja soodločanje v praksi: Zakon spremembe črpa iz 22 letnih izkušenj ter prakse. Odpravlja anomalije in pomanjkljivosti stare zakonodaje, da bi pravice, ki so do zdaj ostajale le mrtva črka, zaživele v praksi.

Namen teh sprememb ni le širjenje pravic zaposlenih, ampak tudi izboljšanje poslovanja podjetij. Raziskave kažejo, da so podjetja, ki se ravnajo po načelih ekonomske demokracije bistveno bolj stabilna in učinkovita, njihovo poslovanje je bolj transparentno, zaposleni pa so bolj motivirani za delo in zadovoljni z delovnimi razmerami.

Predlog ZSDU-1 smo v Združeni levici pripravili v sodelovanju z Združenjem Svetov delavcev, sindikati in drugimi sogovorniki. Zavedamo se, da je najboljše rešitve potrebno iskati na demokratičen in vključujoč način, zato , predlog zakona z današnjim dnem dajemo v 45 dnevno javno razpravo, ki se bo končala 1.11.2015.

Druga sprememba, ki jo predlagamo v Združeni levici, je uveljavitev obvezne delitve dobička med zaposlene. Leta 2008 sprejet Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku se je zaradi svoje prostovoljnosti v praksi izkazal kot popolnoma neživljenjski. V letih od uveljavitve ga je uporabilo le nekaj deset podjetij, saj je bila odločitev za delitev dobička med delavce v rokah vodstva podjetij in lastnikov.

Zato novela, ki jo predlagamo v Združeni levici predvideva obvezno delitev dobička za vse gospodarske družbe. Z obvezno delitvijo dobička se po eni strani zagotavlja pravična delitev ustvarjenega, po drugi pa se lastnike podjetja spodbuja k investiranju dobičkov v razvoj podjetja (namesto k razdeljevanju med delničarje). Poleg naštetega pa pravična delitev ustvarjenega dobička ima pozitivne učinke tako na poslovanje podjetij, kot na pravičnost pri delitvi.

Tretji predlog Združene levice je vezan na novelo Zakona o minimalni plači, ki so jo v parlamentarno proceduro vložile sindikalne centrale. Naše stališče je, da mora minimalna plača postati absolutni minimum, pod katerega delodajalec ne sme iti. Zato se strinjamo s pobudo sindikalnih central, da je iz minimalne plače treba izključiti dodatke za nočno delo, nedeljsko delo in delo ob praznikih, vendar pa bomo v Združeni levici to pobudo še razširili. Z našim predlogom bi iz minimalne plače izključili vse dodatke, tudi tiste, ki so opredeljeni v kolektivnih pogodbah in se vežejo na delovne razmere. Minimalna plača je eksistenčni minimum, vsi dodatki morajo biti izplačani posebej.

S predstavljenimi predlogi v Združeni levici zasledujemo tri glavne cilje. Z Zakonolom delavcev pri upravljanju dajemo praksi ekonomske demokracije, kot novi paradigmi, nov zagon. Z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku zagotavljamo pravično delitev ustvarjenega in spodbudo za investicije v domače gospodarstvo. Z zakonom o minimalni plači pa se približujemo načelu: dostojno plačilo za vse!

Združena levica

Deli.