Odpravimo diskriminacijo in kršitve človekovih pravic v postopku pravnega priznanja spola

V tednu Parade ponosa, ki  odstira nevidno realnost v življenjih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji, v Levici opozarjamo, da je postopek spremembe imena ter podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice ali posameznika diskriminatoren. Trenutno uveljavljena praksa pravnega priznanja spola namreč krši pravice transspolnih oseb. Zato na Vlado RS naslavljamo pobudo, da nemudoma odpravi diskriminatorne prakse in pristopi k pripravi posebnega Zakona o pravnem priznanju spola, ki bo temeljil na samoidentifikaciji oseb in bo v skladu s priporočili Sveta Evrope.

Violeta Tomič: “Vlado RS pozivamo, da naj pristojnim ministrstvom naloži pripravo spremembe zakonodaje, ki bo določala, da za vpis spremembe spola v uradne dokumente zadostuje lastno dojemanje spolne identitete osebe.”

Postopek pravne spremembe spola je diskriminatoren in krši  pravice

Uradni postopki za spremembo imena ter podatkov o spolu, ki jih določa 37. člen Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru, so neprimerni in dikskriminatorni do transspolnih oseb.

Pravilnik namreč določa, da mora oseba vlogi za spremembo spola priložiti potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol. V praksi to pomeni, da potrdilo lahko izda le pristojen zdravnik oz. zdravnica, v večini primerov je to psihiatrinja oz. psihiater iz Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, ki določeni osebi diagnosticira transseksualizem, ki je klasificiran kot duševna motnja.

Poleg tega so trenutno uveljavljeni postopki v neskladju s pozivi Sveta Evrope, ki je že julija 2015 sprejela resolucijo 2048 o diskriminaciji transspolnih oseb v Evropi, v kateri poziva države članice:

  • k sprejemu postopka pravnega priznanja spola, ki je hiter, transparenten, dostopen, temelji na samoidentifikaciji osebe in ne vsebuje omejitev na podlagi drugih osebnih okoliščin, kot je npr. starost, in

  • k odpravi zahtev po kakršnih koli medicinskih postopkih, kar vključuje tudi odpravo diagnoze motnje v duševnem zdravju, kar je pa še vedno situacija v Sloveniji.

Trenutna ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji torej ni v skladu si pozivi Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in krši vsaj pet človekovih pravic, in sicer pravico do: nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, osebnega dostojanstva, varnosti, zdravja in zasebnosti.

Vladna ministrstva se strinjajo, a prelagajo odgovornost ena na drugo  za spremembo postopka

Da je ureditev neprimerna in da so spremembe nujno potrebne, prikimavajo tudi na pristojnih ministrstvih, ki so se odzvala  vprašanje Levice. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pritrdili, da obstaja potreba po spremembi omenjenega 37. člena pravilnika, medtem ko so z Ministrstva za notranje zadeve sporočili, da se zavzemajo za pripravo celovite sistemske ureditve s sprejetjem Zakona o pravnem priznanju spola.

A vladna ministrstva kljub strinjanju, da je potrebno področje urediti, niso naredila nič. Odgovornost za pripravo zakonskih rešitev pa z izgovorom “medresorskosti” prelagajo ena na drugo. Čas je, da se čakanje konča in da Vlada SR sprejme jasne usmeritve in sklepe.

Vlado pozivamo naj nemudoma pripravi spremembo zakonodaje

V Levici smo zato danes, v tednu Parade ponosa,  na Vlado RS naslovili pobudo, da naj Ministrstvu za notranje zadeve naloži, da v čim krajšem možnem času spremeni 37. člen Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru in sicer tako, da predložitev zdravniške potrdila ne bo več potrebna.

Ob tem smo Vlado RS pozvali, naj nemudoma pristopi k pripravi posebnega Zakona o pravnem priznanju spola, ki bo celovito uredil področje pravnega priznanja spola tako, da bo v celoti odpravljena diskriminacija ter zagotovljena enakopravnost vseh oseb ne glede na njihov spol, spolno usmerjenost, spolno identiteto ali katerokoli drugo osebno okoliščino

Deli.